Privacy 

www.uitvaart-verzekeringen.be eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.
Door zich toegang te verschaffen tot de website van Uitvaart-verzekeringen.be (www.uitvaart-verzekeringen.be), verklaart de Internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan Uitvaart-verzekeringen.be de toelating om de door hem via de website van Uitvaart-verzekeringen.be (met inbegrip van de On line formulieren, de naar e-mailadressen van Uitvaart-verzekeringen.be toegestuurde elektronische posten, de cookies, de omgevingsvariabelen, …) meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verkregen via de site www.Uitvaart-verzekeringen.be kunnen door Uitvaart-verzekeringen.be verwerkt worden, onder meer voor commerciële prospectie, het promoten van diensten of verzekeringsproducten, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing, public relations, het beheer van dienstverlening betreffende verzekeringen, met name het maken van offertes, het beheer van de contracten, het uitvoeren van de prestaties, het aanvaarden van risico's en de activiteiten als bemiddelaar of makelaar. Door onze site te raadplegen aanvaardt u het verwerken van deze gegevens. Behalve bij uitdrukkelijk en schriftelijk verzet, mogen de adressen meegedeeld worden aan de verschillende commerciële partners van Uitvaart-verzekeringen.be .
De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van Uitvaart-verzekeringen.be en, in voorkomend geval, de personeelsleden van de andere vennootschappen van de DELA verzekeringen die belast zijn met de verwezenlijking van een of meer doelstellingen die hierboven vermeld werden, evenals, in voorkomend geval, de personen die door de Internetgebruiker zijn aangeduid, of de personeelsleden van andere vennootschappen waarvan de tussenkomst nodig is om één van de hierboven vermelde doelstellingen te bereiken.
Elke natuurlijke persoon kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie ("direct marketing") door Uitvaart-verzekeringen.be . Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende aanvraag tot:
HBG Financiële Dienstverlening BVBA, De Keyserlei 58-60 Bus 19, 2018 Antwerpen, info@eenverzekering.be , www.eenverzekering.be 
In geval van frauduleus of onrechtmatig gebruik van onze diensten, behouden wij ons het recht voor de inhoud van onze bestanden door te geven aan de Groepering voor Economisch Belang Datassur, de Meeûssquare 29 te 1000 Brussel.

Recht op inzage en verbetering

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, kan kennis krijgen van de gegevens die in het bestand over hem opgenomen zijn. Hij heeft het recht de verbetering of de schrapping van elk persoonsgegeven te bekomen, dat met inachtneming van het doel van de verwerking onvolledig of niet relevant zou zijn. Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende aanvraag tot de klantendienst van www.uitvaart-verzekeringen.be. Bovendien zal hij het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens kunnen raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer Weten?